הסכמה למדיניות הפרטיות

חברת מיתר שירותים מוניציפאליים מתקדמים בע"מ ("החברה") מכבדת את פרטיותך. חשוב לנו שתבין איזה מידע אודותיך יצטבר אצלנו במסגרת הפעלת PARK.NET ,פורטל השירותים והתשלומים באתר: https://www.shohar.net ("האתר") מה נעשה במידע הזה ואת מי נשתף בו. את כל אלה נתאר פה, כדי שתוכל להחליט אם אתה רוצה להשתמש בשירותים המקוונים שאנו מנגישים עבור הרשויות המקומיות. הדברים כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אבל הם מיועדים לכל המגדרים. אתר האינטרנט של PARK.NET נוצר על מנת להקל עליך בתשלום דוחות חניה ופיקוח לרשויות המקומיות המופיעות ברשימה שבאתר.

מי אנחנו ואיך תיצור איתנו קשר

החברה מפעילה את האתר עבור הרשויות המקומיות בישראל, לצורך הנגשת שירותים מוניציפאליים באמצעות האינטרנט. יודגש כי החברה מפעילה את האתר בהתאם להנחיות, דרישות וצרכי הרשויות המקומיות. כל שאלה הנוגעת למדיניות פרטיות זו או לאופן שבו אנו משתמשים במידע עליך, תוכל תמיד להפנות אלינו לפי אחד מהפרטים האלה –
מיתר שירותים מוניציפאליים מתקדמים בע"מ
רחוב משה דיין 4 ת.ד 7200 פתח תקווה 4917101
טלפון - 0776051990

האם אתה חייב למסור לנו את המידע?

חשוב לנו להבהיר שאתה לא חייב לפי חוק למסור לנו את המידע שנבקש. מסירת המידע תלויה בהסכמתך וברצונך החופשיים. עם זה, בלי המידע המבוקש לא נוכל לספק לך את השירותים שלשמם פנית אלינו.

איזה מידע נקבל ממך

אנו נקבל ממך מידע שתמסור לנו באופן יזום, ומידע שייאסף אודותיך בעת השימוש באתר. בעת שימוש באתר, תתבקש למסור מידע הכולל את פרטיך האישיים הבאים: שם, כתובת ומספר תעודת זהות וכן דרכי ההתקשרות איתך.
על מנת לשלם דוחות חניה ופיקוח דרך אתר PARK.NET, עליך למסור מידע פרטי כגון פרטי כרטיס האשראי שלך, כתובת למשלוח קבלה, דרכי התקשרות באמצעות הטלפון ו/או הדואר האלקטרוני שלך (להלן – הפרטים).
מסירת הפרטים על ידך הינם חיוניים לביצוע וקליטת התשלום ובלעדי מסירתם לא יושלם ביצוע התשלום דרך אתר PARK.NET.

איסוף מידע באמצעות קבצי 'עוגיות' (Cookies)

בעת שתשתמש באתר, החברה עשויה לאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש באתר, לרבות מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (address IP) שבאמצעותם ניגשת לאתר, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה שברשותך ועוד.
בנוסף, החברה רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע הנוגע לפעילותך באתר. מידע זה נאסף באמצעות קבצי 'עוגיות' (Cookies) שמקורם בצדדים שלישיים, כגון Google. אם אינך רוצה לקבל Cookies ,תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן.

איך נשתמש במידע?

אנו משתמשים במידע אודותיך למטרות האלה –
כדי לספק לך בפועל את שירותינו ולעמוד אתך בקשר;
כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים שאנו מציעים לרשויות המקומיות. המידע שישמש אותנו לצורך זה יהיה בעיקרו מידע מצרפי או סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
למניעת הונאות, אבטחת מידע וניהול סיכונים;
כדי לאכוף את ההתקשרות החוזית בינך לבין החברה ו/או הרשות המקומית, ובכלל זה לבירור מחלוקות איתך, אם יהיו;
על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר החלים על החברה או על הרשות המקומית.
כדי לסייע לרשויות וערכאות מוסמכות או לכל צד שלישי, ככל שהדבר יידרש מאיתנו לפי חוק.
לכל מטרה אחרת המותרת לנו לפי דין.

את מי נשתף במידע

המידע עליך שמור בסודיות בידנו. ככלל, הוא לא יועבר מאיתנו לגורמים אחרים אלא במקרים הבאים:
לרשויות המקומיות שמספקות את השירותים המוניציפאליים באמצעות האתר;
בכל מקרה שאנו נעזרים בצדדים שלישיים כדי לספק לך את השירותים (לדוגמה: שירותי סליקה) אנו נעביר אליהם את המידע עליך בתנאי שיחתמו על הסכם שיבטיח להנחת דעתנו את סודיות המידע;
אם יתקבל בידנו צו שיפוטי או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לנו למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לאותה רשות מוסמכת או לכל צד שלישי;
בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לביננו;
אם נארגן את פעילותנו במסגרת אחרת, נשנה את המבנה המשפטי של החברה, נתמזג עם גוף אחר, או נאחד את פעילות החברה עם פעילותו של צד שלישי, נעביר את המידע עליך לאותו גוף ובלבד שיקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;
על-פי בקשתך המפורשת.

זכותך לעיין במידע ולתקן אותו

אנו שומרים את המידע עליך לצורך מתן השירותים לך ולרשויות המקומיות. לאחר מכן נשמור את המידע עליך למשך שבע שנים נוספות. ייתכן שנשמור את המידע למשך זמן ארוך יותר אם הדבר יידרש לנו לפי הוראות חוקיות המחייבות אותנו או אם נסבור שהדבר דרוש לצורך הגנה על אינטרסים חיוניים של החברה ו/או הרשות המקומית. לאחר שתסתיים תקופת שמירת המידע, אנו נמחוק אותו או שנהפוך אותו לאנונימי –כלומר, המידע יישמר בידנו אבל באופן שלא מאפשר באופן סביר לזהות אותך.

ביטול עסקה

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981.

כללי

כל המוצג באתר PARK.NET לרבות התוכן המופיע בו, המידע והתכנה כהגדרתם בחוק המחשבים התשנ"ה – 1995, עיצוב האתר, קישורים, סוד מסחרי כהגדרתו בחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999 וכיו"ב וכל שפותח ו/או עוצב ו/או נוצר ע"י PARK.NET הוא קניינה הבלעדי של PARK.NET ובעלת זכויות היוצרים בו ואין לעשות שימוש ו/או להעתיק ו/או לשכפל ו/או לפגוע בזכויות הקניין של PARK.NET, אלא אם PARK.NET נתנה את הסכמתה מראש ובכתב לעשות כן.